Opdracht van “Sint-Vincentiusrustoord”

In de gemeente Kachtem organiseert de vzw Seniorenzorg Sint-Vincentius Anzegem een woonzorgcentrum in het belang van de zorgvragende bejaarde medemens, met voorrang aan de inwoners van de betreffende regio of zij die er binding mee hebben.

Het initiatief steunt op de Christelijke levensbeschouwing en vindt zijn specifieke inspiratie in het werk van de heilige Vincentius à Paulo, die oog had voor de armsten in velerlei opzichten.

De verstrekte woongelegenheid en zorg kaderen in de evoluerende vraag van de bejaarde en zijn familie, en respecteren de resterende zelfstandigheid. De gebruikte hulpmiddelen zijn afgestemd op de evolutie van de technologie.

Wij schenken aandacht aan huiselijkheid en privacy.

Wij engageren ons, waar wenselijk, tot palliatieve zorg.

Onze deskundigheid willen wij optimaliseren via bijscholing, opleiding en informatie-uitwisseling, wat moet bijdragen tot kwaliteitsvolle zorg.

Alles gebeurt zonder winstoogmerk en tegen een voor de hulpvrager zo gunstig mogelijke prijs / kwaliteitsverhouding.

Naast de woonzorgcentra wil de VZW kortverblijf aanbieden, evenals ambulante en semi-ambulante diensten, die aansluiten op thuis- en mantelzorg. Tevens willen wij een informatiecentrum zijn voor de senioren uit de regio en hun familie. Overleg en dialoog met OCMW, mutualiteiten, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, huisartsen en diensten voor palliatieve zorg zijn hierbij van essentieel belang.

Wij hebben oog voor alle medewerkers voor wie wij de werkomstandigheden zo passend als mogelijk willen houden. Flexibiliteit en inspraak, waardering en correcte verloningspolitiek zijn geen holle woorden.

Taste The Concept